Print
Voimaa Wellamosta -hanke

Opetushallituksen rahoittama laatu- ja kehittämishanke 1.6.2019 - 31.12.2020

Vastuullisesti Wellamosta-hankeessa palvelumuotoilemme opiston toimintaa kestävän tulevaisuuden teemalla.

Digivoimaa Wellamosta -hanke

Opetushallitus on myöntänyt kansalais- ja työväenopistoille kertaluonteista valtionavustusta aikuisten perustaitojen ja digitaitojen kehittämiseen. Valtionavustus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yteistä Digiaikakauden taidot -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on ehkäistä eriarvoisuutta, antaa myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistaa nykypäivän kansalaistaitoja.

Wellamo-opiston Digivoimaa-hankkeella vahvistetaan aikuisten perus- ja digitaitoja Wellamo-opiston toiminta-alueella Päijät-Hämeessä. Hanke tekee vahvaa yhteistyötä alueen kirjastojen kanssa keskittyen taitojen kehittämiseen pienemmillä paikkakunnilla, joissa digitaalisten taitojen kehittämiseen ei ole paljon mahdollisuuksia. Hankkeen toimintaa on avattu alla.

Hakeva toiminta

Digipaketti 1: Suunnattu digipudokkaille (huomioiden kohderyhmä). Sisältää perusasiat digitaalisten työvälineiden käytöstä ja digipalveluista. Nonstop - koulutusta paikallisesti esim. digiklinikat kirjastoissa 2. Vertaisohjausta tukeva toiminta

Digipaketti 2: Etsivä digityöntekijä tukee koulutuksen keinoin paikallisia vertaismentoreita. Suunnattu digimentoreille, tietoa uusista digipalveluista. Digimentorin on mahdollista hakea osaamismerkkiä koulutuksen suoritettuaan.

Pyrimme tällä valtionavustuksen mukaisella toiminnalla vahvistamaan myönteisten oppimiskokemusten kautta eri-ikäisten kuntalaisten nykypäivän kansalaistaitoja ja kannustamme monin eri tavoin digirohkeuteen.

Toteutamme uusia kurssimalleja sekä ennen muuta etsivän ja hakevan työmuodon soveltamista kansalaisopistokontekstissa ja yhteistyöverkostoissa.

Lisätietoja, tapahtumakalenteri, yhteistyökumppanitVOIMAA Wellamosta – elinvoimaa ikä kaikki OPH:n rahoittama Laadun kehittämishanke vuosille 2018-19

1. YHTEENVETO

Wellamo-opisto on käynnistänyt toukokuussa 2018 laadun kehittämishankkeen, jonka tuloksena luodaan Ikääntymisvalmennus- konsepti/ toimintamalli opistolle. Uudessa palvelukonseptissa huomioidaan eri ikäiset seniorit, heidän kiinnostuksensa ja tarpeensa muuntuvissa toimintaympäristöissä. Hankkeessa pyritään innovoimaan uudenlaista toimintaa, joka kannustaa aktiivisuuteen ja osallisuuteen, ehkäisee yksinäisyyttä ja ennaltaehkäisee toimintakyvyn heikkenemistä. Toimintaa ideoidaan yhdessä sidosryhmien kanssa moniammatillisena yhteistyönä.

Päijät- Häme ikääntyy vauhdilla ja myös muistisairaiden osuus väestön keskuudessa kasvaa. Hankkeen kehittämistoiminnassa räätälöidään varhaisvaiheen muistiongelmista kärsiville iloista, paineetonta ja virkistävää toimintaa yhdessä vertaisten kanssa. Uuden toiminnan kehittämisessä huomioidaan erilaiset oppimisympäristöt, vertaismentorointi ja digitaalisuus.

2. KOHDERYHMÄT JA HYÖDYNSAAJAT

Toiminnan kohderyhmät: Wellamo-opiston toimialueella asuvat Ikääntyvät kuntalaiset, jotka tarvitsevat tukea ja virikkeitä mielekkään harrastustoiminnan löytämiseen, toimintakyvyn ylläpitämiseen ja elämän hallintaan.
• + 65 vuotiaat juuri eläköityvät kuntalaiset
• +85 vuotiaat ikääntyneet vielä kotona asuvat kuntalaiset
• Erityiset oppijat: kärkenä muistiongelmaiset ja muistisairaat

SYKSY 2018

OSALLISTU
KAIKILLE AVOIN IDEAKYSELY: https://los.fi/voimaawellamosta
• #voimaawellamosta Somessa
• kerro toiveesi – ideasi -> me kokeilemme käytännössä!

TIEDOTUS: Hankkeen toiminnasta tiedotamme opiston www-sivuilla AJANKOHTAISTA – kohdassa ja opiston Peda.Net – sivuilla https://peda.net/wellamo-opisto

LISÄTIETOJA:
Hankkeen koordinaattori Päivi Vihma, suunnittelijaopettaja
paivi.vihma@wellamo-opisto.fi tai 050 398 5870

Tarkempaa tietoa hankkeen toiminnoista
https://peda.net/wellamo-opisto/hankkeet/vweikl

Wellamo-opistolle myönnetyt hankkeet lukuvuonna 2016 - 2018

 

LIIRA-hanke 2016-2018
Wellamo-opisto on mukana yhteistyökumppanina Lahden kaupungin liikuntapalveluiden Liikettä ilman rajoja eli LIIRA- hankeessa. Hankkeen tavoitteena on yhteinen ja kaikille avoin liikuntakulttuuri, yhdenvertaisuus liikuntapalveluiden saatavuudessa sekä maahanmuuttajien osallisuuden ja sosiaalisten suhteiden edistäminen.

LISÄTIETOJA Lahden kaupungin sivuilta: https://www.lahti.fi/palvelut/liikunta-ja-ulkoilu/ohjattu-liikunta-ja-liikuntaneuvonta/liira-liiketta-ilman-rajoja

 
 
Wellamon werkot -hanke / Laatu- ja kehittämisavustus Opetushallitus 30 000 euroa, ajalle 1.5.2016 - 31.12.2017
Tavoitteena on kehittää sähköisten ympäristöjen hyödyntämistä opetustoimintaan liittyvässä informaatiossa ja tiedottamisessa, opiskelijoiden ohjauksessa, opettajien toiminnassa ja uusien asiakasryhmien tunnistamisessa. Hankkeen aikana opetuksen runkosuunnitelmat, kurssikuvaukset ja monipuoliset opinpolut tehdään näkyviksi ja asiakasystävällisiksi sähköisten ympäristöjen avulla. Hankkeen aikana luodaan myös opiskelijoiden osaamismerkkijärjestelmä.

Opintoseteliavustus / Opetushallitus 18 000 euroa, ajalle 1.8.2016 - 31.7.2017

Avustus käytetään opiskelijoiden kurssimaksun huojentamiseen kohderyhminä eläkeläiset, seniorit, aliedustetut ryhmät ja maahanmuuttajat.

Yhteistyöhankkeet lukuvuonna 2016-2017
*Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen kehittäminen kuvataiteen taiteen perusopetuksen avulla, SALVOS / Opetushallitus, koordinoijana Valkeakosken kaupunki
*Nuorten ideat / Opetushallitus, koordinoijana Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia


WellMob1 2014-16  ja WellMob2 2015-17

Erasmus + - henkilöstöliikkuvuushankkeiden tuloksia:

Wellamo-opisto on saanut Euroopan komission Erasmus + -apurahan henkilöstön liikkuvuushankkeelle WellMob1 vuosille 2014-16 ja toisen WellMob2 apurahan vuosille 2015-17. Opisto henkilöstö on suorittanut EU:n avustuksella henkilöstön kansainvälisiä koulutus- ja jobshadowing jaksoja yhteensä 20 viimeisten kolmen vuoden aikana.

WellMob 2 –hanke on ollut jatkoa edelliselle hankkeelle, jossa liikkuvuustoimintoihin osallistui lähinnä opiston päätoiminen henkilöstö. WellMob 2 – hankkeessa kaikki liikkuvuuksiin osallistuneet olivat opiston tuntiopettajia (10 henkeä). Wellamo-Opisto työllistää Päijät-Hämeen alueella n. 350 tuntiopettajaa vuosittain, joten henkilöstön jatkuvalle ja systemaattiselle kehittämiselle on tarvetta.

Tässä hankkeessa henkilöstön osaamista syvennettiin ja luotiin mahdollisuus kansainvälisiin kontakteihin ja kokemuksiin. Hanke vastasi opiston tarpeisiin kehittää henkilöstön asennoitumista ja osaamista vastaamaan muuttuvan työelämän vaatimuksia. Hankkeen avulla edistimme yrittäjämäistä työotetta, työmotivaatiota ja sitoutumista omaan työhön. Hankkeessa saavutettu osaaminen ja kansainväliset kokemukset ja verkottuminen mahdollistavat laadukkaan ja ajassa olevan kurssitarjonnan myös opiston asiakaskunnalle nyt ja tulevaisuudessa. Uusia ideoita ja työskentelymenetelmiä on jaettu ja jaetaan opiston kurssiohjelman puitteissa Päijät-Hämeen alueella kuntalaisille. Kansainväliset koulutusjaksot ovat olleet opistolle yksi väline henkilöstön kehittämiseen.


WellMob2 –hankkeella opisto toteutti henkilöstölleen kymmenen lisä- ja jatkokoulutuskurssia eri opetusaineiden pedagogisen ja teknisen osaamisen syventämiseksi ja kielitaidon kehittämiseksi. Vaihtoihin osallistui Lahden seudulta kymmenen opiston tuntiopettajanaista, jotka olivat iältään 42-67 –vuotiaita ja kokeneita opettajia. Kansainvälisten verkostokumppanien vähyys esti tällä kertaa osallistumiset sekä job-shadowing jaksoille että asiantuntijavaihtoihin. Pysyvien kumppanuussuhteiden luominen muihin eurooppalaisiin aikuiskoulutusorganisaatioihin vaatii tulevaisuudessa lisähuomiota.


Tutustu WellMob 2 – hankkeen vaihtojen tiivistelmiin:
Diana Kinnunen ja Marja Jäppinen, laulun opettajat espanjan kurssilla Barcelonassa + kuvakooste linkistä: https://goo.gl/photos/Jw7Qr8rWndMwrA3r9

Susanna Judin, kuvataiteen opettajan kokemuksia intensiiviseltä abstraktin maalauksen kurssilta Skotlannista

Tanja Uusitalo, englannin opettajan kielikurssimatka Oxfordiin

Minna Frondelius- Nuccio, kielten opettajan matka Barcelonaan tutustumaan, miten oppimiskokemuksesta voidaan saada parempi opiskelijoille

Tuija Niemeläinen ja Tuula Valkjärvi, tiffany- ja lasitöiden opettajien matkakertomus Tanskan lasintyöstön tekniikkakursseista

Marja-Liisa Vorne, kudonnan opettajan kokemuksia Islannista kutistuvien materiaalien käytön kurssilta


WellMob1 -hankkeen apurahansaajat
(10kpl) olivat tässä hankkeessa yhtä lukuun ottamatta kaikki opiston päätoimisia työntekijöitä (neljä opettajaa ja viisi toimistotiimistä). Yksi kielten tuntiopettaja osallistui myös vaihtoon. Pääosa vaihdoista oli viikon mittaisia koulutusjaksoja (yksi kahden viikon koulutusjakso) ja loput viisi Jobshadowing- jaksoja.  Vaihtoihin osallistui vain yksi miesopettaja kaikki muut osallistujat olivat naisia. Osallistujat olivat iältään 32-61- vuotiaita.

Tutustu WellMob1 -hankkeen vaihtojen esityksiin:

Hannu Marjamäki, musiikin suunnittelijaopettaja
https://prezi.com/m9n7txuu_ufa/untitled-prezi/
IKS:n oma mainosvideo:
https://www.facebook.com/394143310739026/videos/406710206149003/

Matkablogi:
http://kodaly-symposium2015.blogspot.fi/

Lea Orpana, musiikin suunnittelijaopettaja:
http://portfolio-web.ess.fi/www/Kaupunkilainen/2016_No1/#/18/

Mari Sydänmäki-Tontti, ranskan tuntiopettaja:
matkaraportti: pdf-tiedosto

Tuija Vähävuori, käsityön opettaja:
matkaraportti: pdf- esitys

Toimistotiimi:
matkaraportti: pdf- tiedosto

souli verkkolehti: http://www.souli.fi/oppia-ika-kaikki/ulkomaankokemuksesta-hyotyy-koko-tyoyhteiso/

Julkaisua on rahoitettu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.Päijät-Osaaja 2010-2017


Päijät-Osaaja on Osaava-ohjelmaan kuuluva vapaan sivistystyön opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke, joka toimii yhteensä 13 kunnan alueella.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Heinolan kansalaisopiston, Wellamo-opiston ja Itä-Hämeen opiston kanssa.

Hankkeen rahoittaja on Etelä-Suomen Aluehallintovirasto.

Hankkeessa vahvistetaan opetustoimen henkilöstön osaamista, haetaan uudenlaisia toimintatapoja henkilöstökoulutuksen järjestämiseen sekä kehitetään yhteistyötä oppilaitosten välillä.

Viimeisen hankevuoden - 2016-2017 - aikana kootaan yhteen hankkeen tuloksia ja siirretään hyviä käytänteitä opistojen perustyöhön sekä tuotetaan opistojen tulevaisuusvisio 2017-2023.

Hankekauden 2015-2016 teemat ovat digitaalinen osaaminen sekä osaamisen markkinointi ja sisäinen yrittäjyys.

Kaudella 2014-2015 keskitytään edelleenkin tietotekniikan ja sosiaalisen median hyödyntämiseen oppilaitoksissa. Viidennen vaiheen muut teemat ovat muutos, muutosjohtaminen ja muutoksen hallinta sekä hankkeen aikana toteutettujen koulutusten ja pedapajojen kuvaukset esim. palvelumuotoilukonseptia hyödyntäen.

Kauden 2013-2014 keskeisinä teemoina ovat tietotekniikan ja sosiaalisen median hyödyntäminen oppilaitoksissa, työhyvinvoinnin syventäminen sekä tulevaisuuden opisto -ajatuksen kehittäminen ja käytäntöön tuominen.

Kaudella 2012-2013 painopistealueina ovat kehityskeskustelukäytänteiden monipuolistaminen, pedagogiset työpajat (pedapajat) sekä tietotekniikka ja sosiaalinen media.

Kaudella 2011-2012 kehittämisen painopistealueet ovat sisäisen arviointiprosessin yhteinen ja oppilaitoskohtainen kehittäminen, työhyvinvointi sekä johtaminen, erityisesti itsensä ja pienryhmän johtamisen näkökulmista.

Ensimmäisen hankekauden 2010-2011 pääpaino on henkilöstön koulutustarpeiden selvittämisessä, osaamista laajentavan koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä kolmen oppilaitoksen yhteisen suunnittelu- ja kehittämisosaamisen yhdistämisessä käytännön yhteistyökaluksi.

Päijät-Osaaja myös Facebookissa haulla: Päijät Osaaja
Hankkeen blogi

 

 

 

 

Opettajakokouskutsu TPO 15082019

 

Opettajakokouskutsu 26082019


Paavolan kampuksen viisaan liikkumisen
edistäminen - Tutkimusraportti