Hyppää sisältöön

Hankkeet ja projektit

Hankkeet ja projektit

 • Esteet nurin! -hanke tähtää yhdenvertaisuuden, saavutettavuuden ja esteettömyyden edistämiseen seitsemässä kansalais- ja työväenopistossa 2023-2025. Hanketta koordinoi Kuopion kansalaisopisto ja yhteistyössä ovat mukana Joensuun seudun kansalaisopistoTampereen seudun työväenopistoKotkan opistoTornion kansalaisopistoMäntsälän kansalaisopisto ja Wellamo-opisto.

  Wellamo-opisto on toteuttanut hankkeen puitteissa avoimen kyselyn.

  Hankkeen puitteissa ja yhteistyössä Vapaaehtoisuus ha(ll)ussa -hankkeen kanssa on lukuvuonna 2023-2024 toteutettu kaikille avoimia Perjantain päivädiskoja.

  Olemme myös mukana Ikäinstituutin Yhdessä Kotikulmilla®-toiminnassa, jossa viemme liikunatuokioita ja digineuvontaa taloyhtiöihin.

  Hankkeen tavoitteena on
  – selvittää erilaisten kuntaisryhmien näkökulmasta tasa-arvin, yhdenvertaisuuden, esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumista kumppaniopistojen opetuksessa ja toiminnoissa ja kehittää yhdessä konkreettisia keinoja näiden edistämiseksi.
  – etsiä ja kehittää kuntalaisten, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa paikallisia, omaehtoisia osallisuuden, osallistumisen ja vapaaehtoistoiminnan tapoja opistojen omissa osahankkeissa. Rakennetaan kuntalaisten osallisuuden portaita opistoissa.
  – löytää tapoja saada kuntalasia mukaan yhdessä kehittämään asiallisia oppimismahdollisuuksia ja yhteiskuntaa uudistavia toimintoja.
  – oppia opistojen yhteistyön avulla, miten käytännössä voidaan edistää ja toteuttaa yhdenvertaisuutta esteetöntä ja saavutettavaa opetusta ja uusia osallisuuden mahdollisuuksia kansalais- ja työväenopistoissa.

 • ERASMUS+ 2019-2022/WellMob 3

  Wellamo-opisto sai Erasmus + KA104 liikkuvuushankeen edistääkseen henkilöstön osaamisen uudistumista. Opisto sai yhteensä kymmenen apurahaa, joilla oli tarkoitus toteuttaa täydennyskoulutuskurssi – ja Job- shadowing – vaihtojaksoja Euroopassa. Hankkeeseen osallistuivat Wellamo-opiston opettajat, tuntiopettajat ja ohjaajat sekä hallintohenkilöstö.

  HANKKEEN TEEMAT OLIVAT:

  1. Palvelumuotoiluosaamisen kehittäminen
  2. Uudet opetusmenetelmät ja erilaiset oppimisympäristöt
  3. Digitaalisuus opetuksen tukena ja välineenä
  4. Tulevaisuuden avaintaitojen vahvistaminen
  5. Vertaisneuvonta ja osaamisen jakaminen

  Digivoimaa Wellamosta

  Digivoimaa Wellamosta oli Opetushallituksen myöntämä kertaluontoinen valtionavustus kansalais- ja työväenopistoille aikuisten perustaitojen ja digitaitojen kehittämiseen v:na 2019-2020. Valtionavustus on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) sekä OPH:n yhteistä Digiaikakauden taidot -ohjelmaa, joka ehkäisee eriarvoisuutta, antaa myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistaa nykypäivän kansalaistaitoja.

  Wellamo-opiston Digivoimaa-hankkeella vahvistettiin aikuisten perus- ja digitaitoja Wellamo-opiston toiminta-alueella Päijät-Hämeessä. Hankkeen Digiklinikat toteutettiin pilottina yhteistyössä alueen kirjastojen kanssa. Klinikoilla oli mahdollisuus saada ohjausta oman mobiililaitteen, tabletin tai kannettavan käytössä ja tietoa sekä ratkaisuja ongelmakohdissa. Hankkeessa järjestettiin myös maksuttomia koulutuksia ja infoja eri kunnissa sekä toteutettiin Vertaismentori -osaamismerkki kirjastoissa toimiville vertaismentoroijille.

  Hankkeen jälkeen Digiklinikka-toiminta jatkuu kaikkien kuntien kirjastoissa Wellamo-opiston omarahoituksella. Digiklinikat kokoontuvat kirjastoissa joka 2. viikko syyskaudella 2021.

  Digivoimaa Wellamosta 2019_2020

  Osaava2 yhteistyöhanke

  Wellamo-opistossa käynnistyi syyskaudella 2019 Opetushallituksen rahoittama henkilöstön osaamisen kehittämishanke yhteistyössä Heinolan kansalaisopiston kanssa. Hankkeen puitteissa järjestettiin opistojen opettajille monipuolista henkilöstökoulutusta kursseilla, luennoilla, webinaareissa ja pedapajoissa. Koulutuksilla kannustettiin ja vahvistettiin opettajuutta ja oman osaamisen jakamista ulkopuolisten kouluttajien lisäksi. Varsinkin ainekohtaisissa pedapajoissa vertaismentorointi osoittautui oivalliseksi tavaksi vahvistaa ja syventää sekä omaa että mukana olevien osaamista. Koulutukset vahvistivat matalaa kynnystä ottaa ketterästi yhteiseen ohjelmaan kaikille tarpeellisia, ajankohtaisia infoja. Koulutuksilla tuettiin opettajien verkko-opetustaitoja, digitaalista osaamista, asiakaslähtöisiä ohjaus- ja kohtaamistaitoja sekä tulevaisuuden kansalaisopistotyössä tarvittavaa osaamista. Koronavuoden takia suuri osa kursseista järjestettiin verkossa. Koulutuksia toteutui lähes 80 kpl.

  Heinolan kansalaisopiston hallinnoima OPH:n laatu- ja kehittämishanke päättyi 30.6.2021.

  Vastuullisesti Wellamosta

  Vastuullisesti Wellamosta -hanke oli Opetushallituksen rahoittama laatu- ja kehittämishanke ajalla 1.6.2019-31.12.2020.

  Hankkeessa palvelumuotoilimme opiston toimintaa kestävän tulevaisuuden teemalla. Tavoitteena oli vastuullisuuden tunnistaminen ja näkyminen opiston kurssisuunnittelussa, sisällöissä, viestinnässä ja toiminnassa. Tarkoituksena oli luoda yhdessä henkilöstön kanssa yhteiset toimintatavat ja sitoutua toimimaan vastuullisesti. Hankkeen tuloksena teimme vastuullisuuslupauksen: Toteutamme monimuotoisia kohtaamisia ja kannustamme kestävän tulevaisuuden valintoihin.

  Osana vastuullisuuslupausta otamme käyttöön Vastuullisuus-merkin opetusohjelmassa kursseilla, joilla sitoudutaan joko sosiaaliseen tai ekologiseen vastuullisuus-kriteeriin.

  Voimaa Wellamosta -hanke

  Opetushallituksen rahoittama laatu- ja kehittämishanke päättyi 31.12.2019. Toiminnan kohderyhmänä oli Wellamo-opiston toimialueella asuvat ikääntyvät kuntalaiset, jotka tarvitsevat tukea ja virikkeitä mielekkään harrastustoiminnan löytämiseen, toimintakyvyn ylläpitämiseen ja elämän hallintaan.: + 65 vuotiaat juuri eläköityvät kuntalaiset, +85 vuotiaat ikääntyneet vielä kotona asuvat kuntalaiset sekä erityiset oppijat: kärkenä muistiongelmaiset ja muistisairaat.

  Wellamo-opiston kehittämishankkeessa tavoitteena oli erilaisten pilotointien avulla luoda uusia toimintamalleja opistolle. Toimintaa ideoitiin yhdessä eri sidosryhmien kanssa moniammatillisena yhteistyönä. Toiminta kannustaa aktiivisuuteen ja osallisuuteen, ehkäisee yksinäisyyttä ja ennaltaehkäisee toimintakyvyn heikkenemistä.

  Muun muassa Ikääntymisvalmennus- palvelukonseptissa/ Elämäni eläkevuodet, on huomioituna eri ikäiset seniorit sekä heidän kiinnostuksensa ja tarpeensa muuntuvissa toimintaympäristöissä. Päijät- Häme ikääntyy vauhdilla ja myös muistisairaiden osuus väestön keskuudessa kasvaa. Hankkeessa tuotettiin sisältöä varhaisvaiheen muistiongelmista kärsivien virkistävään toimintaan yhdessä vertaisten kanssa. Eri kuntien palvelutalojen avoimeen päivätoimintaan suunniteltiin ja toteutettiin aktivoivaa toimintaa. Kauppakeskus Trion Lyyli-pisteessä toteutui muun toiminnan yhteydessä myös kauppakeskuskävelyt. Uuden toiminnan kehittämisessä huomioitiin erilaiset oppimisympäristöt ja sisällöt, vertaismentorointi ja digitaalisuus.

  Hankkeen koordinaattorina toimi Päivi Vihma (paivi.vihma@wellamo-opisto.fi).

  Wellamon Werkot 2016 – 2017

  Opetushallituksen laatu- ja kehittämishankkeessa kehitettiin sähköisten ympäristöjen hyödyntämistä opetustoimintaan liittyvässä informaatiossa ja tiedottamisessa, opiskelijoiden ohjauksessa, opettajien toiminnassa ja uusien asiakasryhmien tunnistamisessa.

  Hankkeen aikana toteutettiin opetuksen runkosuunnitelmat ja opiskelijoiden Taitaja-osaamismerkkijärjestelmä Open Badge-ohjelman pohjalle, parannettiin kurssikuvauksia ja tehtiin näkyviksi ja asiakasystävällisiksi monipuoliset opinpolut sähköisten ympäristöjen avulla. Wellamon Werkot-sivustolle luotiin laaja diginäyttely ja opettajien henkilöstögalleria oman osaamisen esittelyyn.

  WellMob1 2014-16 ja WellMob2 2015-17

  Erasmus + henkilöstöliikkuvuushankerahoituksella ja EU:n tuella on Wellamo-opiston henkilöstö suorittanut kansainvälisiä koulutus- ja jobshadowing jaksoja yhteensä 20 WellMob1:n ja WellMob2:n aikana.

  Yhteistyöhankkeet

  • LIIRA-hanke 2016-2018

  Wellamo-opisto oli mukana yhteistyökumppanina Lahden kaupungin liikuntapalveluiden Liikettä ilman rajoja eli LIIRA- hankkeessa. Hankkeen tavoitteena oli yhteinen ja kaikille avoin liikuntakulttuuri, yhdenvertaisuus liikuntapalveluiden saatavuudessa sekä maahanmuuttajien osallisuuden ja sosiaalisten suhteiden edistäminen.

  • Salvos-hanke

  Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen kehittäminen kuvataiteen taiteen perusopetuksen avulla / Opetushallitus, koordinoijana Valkeakosken kaupunki / Taide- ja muotoilukoulu TAIKA.

  • Nuorten ideat

  Opetushallitus, koordinoijana Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia / Wellamo-opisto.

  • Päijät-Osaaja 2010-2017

  Päijät-Osaaja oli Osaava-ohjelmaan kuuluva vapaan sivistystyön opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke, joka toimi yhteensä 13 kunnan alueella. Hankkeen rahoittajana oli Etelä-Suomen Aluehallintovirasto.

  Hanke toteutettiin yhteistyössä Heinolan kansalaisopiston, Wellamo-opiston ja Itä-Hämeen opiston kanssa. Siinä vahvistettiin opetustoimen henkilöstön osaamista, haettiin uudenlaisia toimintatapoja henkilöstökoulutuksen järjestämiseen sekä kehitettiin yhteistyötä oppilaitosten välillä. Viimeisen hankevuoden 2016-2017 aikana koottiin yhteen hankkeen tuloksia ja siirrettiin hyviä käytänteitä opistojen perustyöhön.