Hyppää sisältöön

Taikan opetus

Taide- ja muotoilukoulu Taika on lasten ja nuorten kuvataidekoulu, joka tarjoaa kuvataiteen laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta päijäthämäläisille lapsille ja nuorille.

Taide- ja muotoilukoulu Taikassa opetus kehittää kuvataiteen ja muotoilun osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen koulutukseen. Opetus perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle ja sillä vahvistetaan oppilaan omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja. Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä. Taiteen perusopetus vahvistaa oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä.

 • Taide- ja muotoilukoulu Taikan opetussuunnitelmaan voit tutustua tästä.

  Taide- ja muotoilukoulu Taikan opetussuunnitelma perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) ja asetukseen (813/1998) Taiteen perusopetuksesta sekä Opetushallituksen 20.9.2017 julkaisemaan määräykseen Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017.

  Opetussuunnitelmassa tavoitteiden laadinnassa on huomioitu seuraavat lähtökohdat: Taidesuhde, Visuaalinen lukutaito ja Osallisuus ja vaikuttaminen. Keskeisiä sisältöjä ovat Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot, Omat kuvat, Taiteen maailmat ja Visuaalinen ympäristö.

  Peda.netissa voit tutustua opetuksen sisältöihin ja tavoitteisiin.

 • Opetus alkaa joko varhaisiän opinnoista (5-vuotiaat) tai perusopinnoista (6-13-vuotiaat). Periodityöpajoissa opiskelevat 12-14-vuotiaat nuoret, jonka jälkeen he jatkavat syventäviin työpajaopintoihin (14-20-vuotiaat). Taide- ja muotoilukoulu Taikassa on mahdollista opiskella 20-vuotiaaksi asti.

  Varhaisiän opintoja järjestetään 25-50 tuntia lukuvuodessa. Perusopinnoissa opetusta annetaan noin yhdeksän vuoden aikana yhteensä 800 tuntia. Perusopetuksen päätteeksi oppilas tekee portfolion. Syventävissä opinnoissa laajaa taiteen perusopetusta annetaan viiden vuoden aikana 500 tuntia. Oppilas tekee lopputyön, jos hän haluaa taiteen laajan oppimäärän syventävien opintojen päättötodistuksen. Lopputyön laajuus on 64 tuntia. Opintoihin kuuluu itsenäistä työskentelyä 7-10 tuntia lukuvuodessa. Lisäksi oppilas osallistuu yhteisiin projekteihin, opintomatkoihin ja näyttelyvierailuihin.

 • Perusopintojen kolme viimeistä vuotta oppilaat opiskelevat periodiopinnoissa. Periodiopinnot koostuvat erilaisista opintojaksosta (piirustus, maalaus, taidegrafiikka, muotoilu ja mediataide) joissa tehdään portfoliot opintojaksojen opettajien johdolla.
  Portfolio-kansio kootaan periodeissa tehdyistä harjoituksista (moniaistinen miellekartta, teoriaosuudet, luonnokset ym. materiaali) sekä valmiista teoksista.

  Lisätietoa: Peda.netissä

 • Syventäviin opintoihin siirryttäessä oppilas valitsee omasta mielenkiinnostaan lähtien joko visuaalisen tai muotoilun aihealueen ja opiskelee tätä aluetta syys- tai kevät lukukauden tai koko lukuvuoden. Osa työpajoista voi kestää vain syys- tai kevätlukukauden.

  Kuvataiteen syventävissä opinnoissa tarkoituksena on oppilaan kuvallisen ja muotoilullisen ajattelun ja ilmaisun syventäminen opintoja laajentamalla tai niitä painottamalla hänen omien tavoitteidensa suuntaisesti ja valitsemiaan työtapoja käyttäen. Opetuksen tavoitteena on kannustaa oppilasta osallistumaan ja vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä ja yhteiskuntaan.

  Tarjolla olevista työpajoista toteutuvat ne, joihin ilmoittautuu riittävästi oppilaita. Tarkoitus on, että oppilaan ensisijainen työpajavalinta otetaan huomioon ryhmiä muodostettaessa. Joissain tapauksissa voidaan kuitenkin oppilas sijoittaa työpajaan, jonka hän on valinnut kakkosvaihtoehdoksi.

  Syventävien opintojen työpajavalinnat.

 • Syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö, joka muodostuu taiteellisesta työstä, työskentelyprosessin dokumentoinnista ja kirjallisesta osuudesta, jossa oppilas arvioi omaa työtään. Lopputyössä oppilas tuo esiin kuvallista ja muotoilullista ajatteluaan ja ilmaisuaan sekä hahmottaa niitä suhteessa kuvataiteeseen tai muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Työ edellyttää oppilaalta vähintään 15-vuoden ikää.

  Lopputyön tekniikan oppilas valitsee lähtien siitä, mihin työpajan hän osallistuu. Lopputyötä aloitellaan tekemään vähitellen erillisen suunnitelman mukaisesti viimeistään toisena opiskeluvuonna syventävissä opinnoissa. Oppilas osallistuu myös erilliseen lopputyökurssiin, joka sisältää kirjallisen aineiston tuottamisen, näyttely suunnitelman laatimisen ja toteuttamisen yhdessä muiden lopputyön tekijöiden kanssa. Lopputyökurssista laskutetaan oppilasta työpajojen lisäksi erikseen lopputyökurssin maksu.

  Lopputyöohje ja arvioinnin kriteerit