Print

AIKUISTEN TAITEEN PERUSOPETUS
KUVATAIDE JA MUSIIKKI

Aikuisten taiteen perusopetus (ATPO) / Kuvataide

Aikuisille suunnattu taiteen perusopetus (ATPO) on eri taiteenalojen opetusta, joka on suunnattu 18 vuotta täyttäneille. Opetusta annetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opiskelu antaa valmiudet hakeutua kuvataiteen ammatilliseen koulutukseen sekä paneutua perusteellisesti kuvataiteeseen.
Opetuksen laajuus on 500 tuntia ja kestoltaan kolme vuotta. Opetuksen sisältö jakaantuu opintojaksoihin, joita ovat valmentavat opinnot, perusopinnot ja syventävät opinnot. Opiskelijat valitsevat oman kuvallisen ilmaisun opintojensa lisäksi täydentävät aineet opistossa annettavasta muusta taideopetuksesta.
Valmentavien opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat kuvataiteen perusteisiin. Valmentavat opinnot suoritetaan monimuoto-opetuksena ja opetuksen tukena hyödynnetään verkkokurssia.
Perusopinnoissa edetään kuvataiteen eri osa-alueisiin kuten piirustus, maalaus, grafiikka, keramiikka ja plastinen sommittelu. Syventävissä opinnoissa opiskelija valitsee oman syventymisalansa kiinnostuksensa mukaisesti ja tekee lopputyön. Syventävät opinnot päättävät opinnot ja niihin kuuluu näyttely.

Lisätiedot:
Leila Kaltiainen, puh. 050 398 5853
leila.kaltiainen@wellamo-opisto.fi

Aikuisten taiteen perusopetus (ATPO) / Musiikki

Musiikin ATPO on tavoitteiltaan ja laajuudeltaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista ja perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Opiskelu syventää henkilökohtaisia musiikillisia valmiuksia ja tietoja sekä luo pohjaa pitkäaikaisille musiikkiopinnoille. Opinnot on suunnattu laulunopiskelijoille, ja ne sisältävät yksinlaulutuntien lisäksi yhtyelauluopetusta sekä musiikin perusteita. Opintoihin kuuluu säännöllisiä yhteisharjoituksia ja matineoita huipentuen loppukonserttiin tai muuhun esitykseen. Opiskelijat saavat opintoihinsa yksilöllistä ohjausta ja etenevät oman tasonsa ja tavoitteidensa mukaisesti. Kaikille yhteisten opintojen lisäksi valitaan muutamia vapaavalintaisia aineita, jotka tukevat ja syventävät omia lauluopintoja. Ohjaavan opettajan kanssa laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS), jossa ainevalikoima ja opiskeluaikataulu määritellään.

Musiikin ATPOn opintojen laajuus on 500 tuntia. Kokonaiskesto opintojen suorittamiseen on kaksi ja puoli lukuvuotta eli viisi lukukautta. Seuraava ATPO alkaa tammikuussa 2019, valinnat on joulukuussa 2018. Opintojen suorittamisesta annetaan yleisen taiteen perusopetuksen mukainen todistus. ATPO-opintojen osana on myös mahdollista suorittaa Suomen musiikkiopistojen liiton mukaisia tutkintoja.

Lisätiedot:
Hannu Marjamäki, puh. 050 398 5858
hannu.marjamaki@wellamo-opisto.fi